Autorzy - Izabela Zieńkowska

Ratownik Medyczny

Autor: Izabela Zieńkowska

ISBN: 978-83-959469-0-5

System Państwowego Ratownictwa Medycznego (PRM) zaczęto tworzyć już w latach 90. ubiegłego wieku. Pierwsze zapisy dotyczące organizacji systemu PRM zostały umieszczonew Ustawie z 25 lipca 2001 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym, w której też poraz pierwszy została użyta legalna definicja ratownika medycznego. Ratownictwo Medycznejest filarem systemu PRM, który został powołany w celu szybkiej reakcji na zdarzeniazagrażające życiu i zdrowiu ludzi. Ratownictwo medyczne jako ważny element ochronyzdrowia również zalicza się do systemu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Wszelkieczynności medyczne są związane z miejscem zdarzenia, oceną stanu zdrowia pacjenta,wywiadem sample, transportem poszkodowanego oraz wczesnym leczeniem szpitalnym.