Zasady etyki publikacji

 • Wydawnictwo Medyk Sp. z o.o. stosuje zasady etyki publikacji, dbając o rzetelność naukową wszystkich prac i ochronę praw autorskich.
 • Autor zgłaszający publikację do wydawnictwa Medyk Sp. z o.o. składa oświadczenie o oryginalności pracy.
 • W przypadku prac zbiorowych konieczne jest dokładne określenie wkładu poszczególnych autorów w powstanie dzieła.  Ma to na celu przeciwdziałanie zjawiskom ghostwriting (pominięcie w wykazie autorstwa osób, które tworzyły publikację) i guest authorship (przypisanie autorstwa osobom, które nie uczestniczyły w tworzeniu dzieła).
 • Autor zapewnia, że posiada prawa autorskie do utworu i nie są one ograniczone jakimikolwiek prawami osób trzecich.  
 • Autor zgłasza brak konfliktów interesów w związku z przekazaną do publikacji pracą.
 • Autor ma obowiązek poinformowania wydawnictwo Medyk  Sp. z o.o. o ewentualnych źródłach finansowania publikacji.
 • Wydawnictwo Medyk Sp. z o.o. wykorzystuje w swojej działalności programy antyplagiatowe, by zapobiegać plagiatom i autoplagiatom.Jeśli zachodzi podejrzenie nieprzestrzegania zasad etyki publikacyjnej, wydawnictwo Medyk Sp. z o.o. wyjaśnia z Autorem zaistniałą sytuację.
 • W uzasadnionych przypadkach nadesłana praca nie zostanie przyjęta do publikacji.
 • Wydawnictwo Medyk  Sp. z o.o. stosuje jednolite standardy przyjmowania nadsyłanych prac do publikacji.  
 • Procedura recenzji znajduje się na stronie internetowej wydawnictwa Medyk Sp. z o.o. - link
 • Wydawnictwo  Medyk Sp. z o.o. zapewnia bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych Autorów.
 • Wydawnictwo Medyk Sp. z o.o. zawiera z autorami prac przyjętych do publikacji umowy wydawnicze, które regulują wszystkie kwestie praw autorskich.
Piotr Doroba
Dyrektor Naczelny

Medyk Sp. z o.o.
ul. Skwer Kard. S. wyszyńskiego 5/54, 01-015 Warszawa
NIP 526-020-49-20,  KRS 0000099179, REGON 006218770, Kaptał zakładowy 55000PLN