Zasady etyki publikacji

 1. Wydawnictwo Medyk Sp. z o.o. stosuje zasady etyki publikacji, dbając o rzetelność naukową wszystkich prac i ochronę praw autorskich.
 2. Autor zgłaszający publikację do wydawnictwa Medyk Sp. z o.o. składa oświadczenie o oryginalności pracy.
 3. W przypadku prac zbiorowych konieczne jest dokładne określenie wkładu poszczególnych autorów w powstanie dzieła. Ma to na celu przeciwdziałanie zjawiskom ghostwriting (pominięcie w wykazie autorstwa osób, które tworzyły publikację) i guest authorship (przypisanie autorstwa osobom, które nie uczestniczyły w tworzeniu dzieła).
 4. Autor zapewnia, że posiada prawa autorskie do utworu i nie są one ograniczone jakimikolwiek prawami osób trzecich.  
 5. Autor zgłasza brak konfliktów interesów w związku z przekazaną do publikacji pracą.
 6. Autor ma obowiązek poinformować wydawnictwo Medyk  Sp. z o.o. o ewentualnych źródłach finansowania publikacji.
 7. Wydawnictwo Medyk Sp. z o.o. wykorzystuje w swojej działalności programy antyplagiatowe, by zapobiegać plagiatom i autoplagiatom. Jeśli zachodzi podejrzenie nieprzestrzegania zasad etyki publikacyjnej, wydawnictwo Medyk Sp. z o.o. wyjaśnia z Autorem zaistniałą sytuację.
 8. W uzasadnionych przypadkach nadesłana praca może zostać nieprzyjęta do publikacji.
 9. Wydawnictwo Medyk  Sp. z o.o. stosuje jednolite standardy przyjmowania nadsyłanych prac do publikacji.  
 10. Procedura recenzji znajduje się na stronie internetowej wydawnictwa Medyk Sp. z o.o. - link
 11. Wydawnictwo  Medyk Sp. z o.o. zapewnia bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych Autorów.
 12. Wydawnictwo Medyk Sp. z o.o. zawiera z autorami prac przyjętych do publikacji umowy wydawnicze, które regulują wszystkie kwestie praw autorskich.
Piotr Doroba
Dyrektor Naczelny
Medyk Sp. z o.o. z siedziba w  Warszawie
NIP 526-020-49-20,  KRS 0000099179, REGON 006218770, Kaptał zakładowy 55000PLN