Informacje dla Autorów

Warunki publikacji - informacje dla Autorów

I. Informacje dotyczące wszystkich nadsyłanych publikacji

 1. Przesyłając artykuł naukowy, monografię naukową lub innego rodzaju tekst, zwany dalej Dziełem/Dzieło etc., do publikacji w wydawnictwie Medyk Sp. z o.o., Autor (dotyczy jednego, jak i wielu autorów) akceptuje niniejsze warunki publikacji Dzieła i wyraża zgodę na przetwarzanie przez wydawnictwo Medyk Sp. z o.o. danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym do realizacji publikacji.
 2. Autor posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Nie dotyczy danych osobowych niezbędnych do celów podatkowych.
 3. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych określone są na stronie Polityki Prywatności: https://medyk.com.pl/o-nas/polityka-prywatnosci
 4. Administratorem danych osobowych jest Medyk Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-360 Człuchowska 66, adres 05-092 Łomianki Warszawska 31, NIP 52602049200, KRS 99179, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 5. Autor oświadcza, że Dzieło nie było nigdzie wcześniej publikowane i przysługuje mu wyłączne i nieograniczone prawo autorskie (osobiste i majątkowe).
 6. Autor zapewnia, iż Dzieło nie jest obciążone żadnymi roszczeniami i innymi prawami osób trzecich oraz gwarantuje o uzyskaniu pisemnego zezwolenia na wykorzystanie przez wydawcę Medyk Sp. z o.o. ilustracji lub innych materiałów chronionych prawem autorskim, jeśli takie znajdują się w tekście.
 7. Za ewentualne roszczenia osób trzecich wobec wydawcy Medyk Sp. z o.o. odpowiedzialność ponosi wyłącznie Autor.
 8. Autor przenosi na wydawcę Medyk Sp. z o.o. całość autorskich praw majątkowych do Dzieła (dotyczy wszelkich wkładów twórczych Autora w Dzieło w zakresie, w jakim jest on współtwórcą Dzieła) wraz z wyłącznym prawem wykonywania zależnego prawa autorskiego do Dzieła na okres nieograniczony.
 9. Przeniesienie praw, o których mowa powyżej, nastąpi z chwilą przyjęcia Dzieła przez wydawcę Medyk Sp. z o.o. oraz podpisania umowy wydawniczej. Nie jest ono ograniczone pod względem czasowym czy terytorialnym i następuje na czas trwania autorskich praw majątkowych do Dzieła na terytorium całego świata.
 10. Autor Dzieła zobowiązany jest do oświadczenia o braku konfliktu interesów.
 11. Autor Dzieła jest zobowiązany do poinformowania wydawnictwa Medyk Sp. z o.o., gdy Dzieło jest sponsorowane lub finansowane oraz gdy autorzy mają udział finansowy w firmie mającej w ofercie produkt przedstawiony w treści lub innej firmie konkurującej z tą firmą.
 12. Autorzy przesyłający swoje Dzieła  zobowiązani są do posługiwania się unikalnym numerem ORCID (identyfikator otwartego naukowca i autora).
 13. Prace doświadczalne przeprowadzane na ludziach muszą odpowiadać wymogom Konwencji Helsińskiej, co oznacza, że na przeprowadzenie badania autorzy uzyskali zgodę odpowiedniej komisji etycznej.
 14. Wydawca Medyk Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do: przesłania artykułu do recenzji, konsultacji z autorem zmian w Dziele, w tym: tytułu, dokonywania poprawek językowych i stylistycznych oraz skrótów, a także wprowadzania śródtytułów.
 15. Wydawnictwo Medyk publikuje wyłącznie prace Postprint - to artykuł po recenzji i po zmianach naniesionych przez autora na wniosek recenzenta, a także po redakcji wydawniczej.
 16. Umowa wydawnicza określa szczegółowo: opłaty za opublikowanie monografii, honorarium Autora, prawo na pola eksploatacji Dzieła, prawo do rozporządzania i korzystania z Dzieła, prawo o miejscu i czasie udostępnienia Dzieła, prawo do wykonywania oraz zezwalania na wykonywanie autorskich praw należnych do Dzieła.
 17. Dzieło należy przesyłać w wersji elektronicznej na adres: redakcja at medyk.com.pl
 18. Średni czas procedowania Dzieła wynosi: monografii - 30 dni, artykułu - 14 dni.
 19. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z sekretarzem wydawnictwa -Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 20. Telefon do wydawnictwa Medyk Sp. z o.o. 22 666 43 32 | 801 554 542 | 502 365 913.

II. Artykuł naukowy (Definicja artykułu naukowego została zamieszczona w zakładce „Dla autorów”.)

 1. Znormalizowana strona tekstu powinna mieć format A4, zawierać 1800 znaków (razem ze znakami interpunkcyjnymi i spacjami). W formacie: Word, OpenOffice, polska czcionka Times, wielkość 12 pkt i odstępie między wierszami pojedynczymi.
 2. Przesłany tekst powinien zawierać:
 3. Imiona i nazwiska autorów - podajemy z tytułami naukowymi i afiliacją oraz numerem ORCID (jeśli autor taki posiada).
 4. Tytuł i śródtytuły artykułu powinny być w języku polskim i angielskim, oddzielone podwójnym odstępem z wyróżnieniem.
 5. Informacje o ośrodku/zakładu, z jakiego artykuł został nadesłany, powinny zawierać pełną nazwę ośrodka, zakładu, imię i nazwisko ordynatora, kierownika oraz adres.
 6. Streszczenie artykułu w języku polskim i angielskim do 250 wyrazów.
 7. Słowa kluczowe w języku polskim i angielskim do 8 wyrazów.
 8. Tekst powinien być zorganizowany następująco:
 • prace poglądowe: wstęp, streszczenie, rozwinięcie omawianego tematu (problemu), wnioski, piśmiennictwo, słowa kluczowe
 • prace oryginalne: wstęp, streszczenie, słowa kluczowe, cel pracy, materiał, metody, wyniki, omówienie i wnioski, piśmiennictwo
 • prace kazuistyczne: wstęp, streszczenie, słowa kluczowe, opis przypadku, omówienie, wnioski, piśmiennictwo

III. Ograniczenia w objętości pracy:

 1. Praca poglądowa powinna zawierać do 12 znormalizowanych stron: A4, 1800 znaków
 2. Praca oryginalna powinna zawierać do 15 znormalizowanych stron: A4, 1800 znaków
 3. Praca kazuistyczna powinna zawierać do 8 znormalizowanych stron: A4, 1800 znaków
 4. List do redakcji lub komentarz powinien zawierać do 4 znormalizowanych stron: A4, 1800 znaków
 5. Piśmiennictwo artykułu powinno być ułożone w kolejności cytowań wraz z odnośnikami w nawiasach kwadratowych, np. [1,2]:
 6. Pozycje piśmiennictwa powinny obejmować publikacje napisane po roku 1990. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się starsze publikacje. Każda pozycja piśmiennictwa powinna zawierać kolejno: nazwisko autora, inicjał imienia lub imion autora, tytuł artykułu lub rozdziału w książce, skrót tytułu czasopisma, rok wydania, tom, stronę początkową i końcową, przy książkach – nazwę wydawnictwa, miasto i rok wydania.
 7. Ponumerowane tabele i ryciny powinny stanowić integralną część artykułu oraz dodatkowo należy je przesłać w oddzielnych plikach. W przypadku korzystania z rycin (schematów, tabel itp.) pochodzących z innych dzieł należy podać ich źródło oraz uzyskać pisemne zezwolenie właściciela praw autorskich (autora i/lub wydawcy) na ich publikację.
 8. Jeżeli zdjęcia prezentują wizerunki twarzy, konieczne jest dołączenie zgody przedstawionych na nich osób (lub ich prawnych opiekunów) na publikację bez zasłaniania części twarzy.
 9. Ryciny i fotografie należy przesyłać w formie elektronicznej- tiff, jpg, pdf, każdą w osobnym pliku, o rozdzielczości 300 DPI.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się większą objętość pracy w porozumieniu z sekretarzem wydawnictwa -Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

IV. Monografia naukowa (Definicja monografii naukowej została zamieszczona w zakładce „Dla autorów”.)

 1. Monografia naukowa powinna posiadać objętość co najmniej 6 arkuszy wydawniczych.
 2. Arkusz wydawniczy to 40 tys. znaków liczonych ze spacjami.
 3. Przez rozdział w monografii naukowej należy rozumieć opracowanie naukowe o objętości co najmniej 0,5 arkusza wydawniczego. Imiona i nazwiska autorów monografii naukowej należy podać z tytułami naukowymi i afiliacją.
 4. Tekst monografii powinien być zorganizowany następująco: spis treści, wstęp, podział na rozdziały.
 5. Piśmiennictwo monografii powinno być ułożone w kolejności cytowań wraz z odnośnikami w nawiasach kwadratowych, np. [1,2].
 6. Pozycje piśmiennictwa powinny obejmować publikacje napisane po roku 1990. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się starsze publikacje.
 7. Każda pozycja piśmiennictwa powinna zawierać kolejno: nazwisko autora, inicjał imienia lub imion autora, tytuł artykułu lub rozdziału w książce, skrót tytułu czasopisma, rok wydania, tom, stronę początkową i końcową, przy książkach – nazwę wydawnictwa, miasto i rok wydania.
 8. Ponumerowane tabele i ryciny powinny stanowić integralną część monografii oraz dodatkowo należy je przesłać w oddzielnych plikach.
 9. W przypadku korzystania z rycin (schematów, tabel itp.) pochodzących z innych dzieł należy podać ich źródło lub uzyskać pisemne zezwolenie właściciela praw autorskich (autora i/lub wydawcy) na ich publikację.
 10. Jeżeli zdjęcia prezentują wizerunki twarzy, konieczne jest dołączenie zgody przedstawionych na nich osób (lub ich prawnych opiekunów) na publikację bez zasłaniania części twarzy.
 11. Ryciny i fotografie należy przesyłać w formie elektronicznej CMYK TIFF, PDF, JPG, każdą w osobnym pliku, o rozdzielczości min. 300 dpi.

V. Open Access

 1. Otwarty dostęp jest formą darmowego udostępniania monografii w wersji elektronicznej w Internecie.
 2. Nasze wydawnictwo rekomenduje opcję licencji Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0.). Uznanie autorstwa – Użycie Niekomercyjne – Bez Utworów Zależnych (CC BY-NC-ND: Ta licencja umożliwia ponownemu użytkownikowi kopiowanie i rozpowszechnianie materiału na dowolnym nośniku lub formacie wyłącznie w niedostosowanej formie, wyłącznie do celów niekomercyjnych i tylko pod warunkiem podania autorstwa twórcy.)
 3. Otwarty dostęp do publikacji opiera się na dwóch modelach dystrybucyjnych, w których za kryterium przyjmuje się rodzaj wykorzystanej e-infrastruktury oraz mechanizmy jej finansowania.
 4. Złoty Otwarty Dostęp (and. Gold Open Access) to otwarty dostęp do publikacji zaraz po jej opublikowaniu na stronie wydawnictwa lub na innej platformie będącej własnością wydawcy. Jeśli publiczne udostępnienie występuje z pewnym opóźnieniem po opublikowaniu to mówimy wtedy o Opóźnionym Otwartym Dostępie (ang. delayed OA).
 5. Zielony Otwarty Dostęp (and. Green Open Access) to otwarty dostęp do publikacji - artykułów w bezpłatnych repozytoriach.
 6. Według modelu Preprint – autorska wersja tekstu oraz Postprint – wersja opublikowana po korektach redakcyjnych i autorskich.
 7. Wydawnictwo Medyk stosuje model hybrydowy, Postprint, udostępniając wybrane monografie-artykuły.

Wydawnictwo naukowe Medyk Sp. z o.o.
Tel. + 48 22 666 43 32 | 22 664 04 51 | 801 554 542| Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sekretarz wydawnictwa Medyk Sp. z o.o. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.