Informacje dla Autorów

Warunki publikacji - informacje dla Autorów

I.
Informacje dotyczące wszystkich nadsyłanych publikacji

1. Przesyłając artykuł naukowy, monografię naukową lub innego rodzaju tekst, zwany dalej Dziełem/Dzieło etc., do publikacji w wydawnictwie Medyk Sp. z o.o., Autor (dotyczy jednego, jak i wielu autorów) akceptuje niniejsze warunki publikacji Dzieła i wyraża zgodę na przetwarzanie przez wydawnictwo Medyk Sp. z o.o. danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym do realizacji publikacji.
2. Autor posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Nie dotyczy danych osobowych niezbędnych do celów podatkowych.
3. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych określone są na stronie Polityki Prywatności: https://medyk.com.pl/o-nas/polityka-prywatnosci
4. Administratorem danych osobowych jest Medyk Sp. z o.o. NIP 52602049200, KRS 99179, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
5. Autor oświadcza, że Dzieło nie było nigdzie wcześniej publikowane i przysługuje mu wyłączne i nieograniczone prawo autorskie (osobiste i majątkowe).
6. Autor zapewnia, iż Dzieło nie jest obciążone żadnymi roszczeniami i innymi prawami osób trzecich oraz zapewnia o uzyskaniu pisemnego zezwolenia na wykorzystanie przez wydawcę Medyk Sp. z o.o. ilustracji lub innych materiałów chronionych prawem autorskim, jeśli takie znajdują się w tekście.
7. Za ewentualne roszczenia osób trzecich wobec wydawcy Medyk Sp. z o.o. odpowiedzialność ponosi wyłącznie Autor.
8. Autor przenosi na wydawcę  Medyk Sp. z o.o całość autorskich praw majątkowych do Dzieła (dotyczy wszelkich wkładów twórczych Autora w Dzieło w zakresie, w jakim jest on współtwórcą Dzieła) wraz z wyłącznym prawem wykonywania zależnego prawa autorskiego do Dzieła na okres nieograniczony.
9. Przeniesienie praw, o których mowa powyżej, nastąpi z chwilą przyjęcia Dzieła przez wydawcę Medyk Sp. z o.o. oraz podpisania umowy wydawniczej i nie jest ograniczone pod względem czasowym czy terytorialnym i następuje na czas trwania autorskich praw majątkowych do Dzieła na terytorium całego świata.
10. Autor Dzieła zobowiązany jest do oświadczenia o braku konfliktu interesów.
11. Autor Dzieła jest zobowiązany do poinformowania wydawnictwa Medyk Sp. z o.o., gdy Dzieło jest sponsorowane lub finansowane oraz gdy autorzy mają udział finansowy w firmie mającej w ofercie produkt przedstawiony w treści lub innej firmie konkurującej z tą firmą.
12. Prace doświadczalne przeprowadzane na ludziach muszą odpowiadać wymogom Konwencji Helsińskiej, co oznacza, że na przeprowadzenie badania autorzy uzyskali zgodę odpowiedniej komisji etycznej.
13. Wydawca Medyk Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do: przesłania artykułu do recenzji, konsultacji z autorem zmian w Dziele, w tym: tytułu, dokonywania poprawek językowych i stylistycznych oraz skrótów, a także wprowadzania śródtytułów.
14. Umowa wydawnicza określa szczegółowo:
 • honorarium Autora
 • prawo na pola eksploatacji Działa
 • prawo do rozporządzania i korzystania z Dzieła
 • prawo o miejscu i czasie udostępnienia Działa
 • prawo do wykonywania oraz zezwalania na wykonywanie autorskich praw należnych do Dzieła.
15. Dzieło należy przesyłać w wersji elektronicznej na adres redakcji – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
16. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z sekretarzem redakcji – Alicją Paciorek-Kolbus: apkolbus at medyk.com.pl; tel. 22 666 43 32 lub 502 365 913.

II. Artykuł naukowy
(Definicja artykułu naukowego została zamieszczona w zakładce „Dla autorów”.)


Znormalizowana strona tekstu powinna mieć format A4, zawierać 1800 znaków (razem ze znakami interpunkcyjnymi i spacjami). W formacie: Word, OpenOffice, polska czcionka Times, wielkość 12 pkt i odstępie między wierszami pojedynczymi.

1. Przesłany tekst Dzieła powinien zawierać:

 • Imiona i nazwiska autorów podajemy z tytułami naukowymi i afiliacją
 • Tytuł i śródtytuły artykułu powinny być w języku polskim (angielskim), oddzielone podwójnym odstępem z wyróżnieniem.
 • Ośrodek/ośrodki, z jakiego artykuł został nadesłany, powinny zawierać pełną nazwę szpitala, kliniki, oddziału, zakładu, imię i nazwisko ordynatora, kierownika, adres.
 • Streszczenie artykułu w języku polskim i angielskim do 250 słów.
 • Słowa kluczowe w języku polskim i angielskim do 8 słów.
2. Tekst Dzieła powinien być zorganizowany następująco:
 • prace poglądowe: wstęp, streszczenie, rozwinięcie omawianego tematu (problemu), wnioski, piśmiennictwo, słowa kluczowe
 • prace oryginalne: wstęp, streszczenie, słowa kluczowe, cel pracy, materiał, metody, wyniki, omówienie i wnioski, piśmiennictwo
 • prace kazuistyczne: wstęp, streszczenie, słowa kluczowe, opis przypadku, omówienie, wnioski, piśmiennictwo.
3. Ograniczenia w objętości pracy:
 • praca poglądowa powinna zawierać do 12 znormalizowanych stron
 • praca oryginalna powinna zawierać do 15 znormalizowanych stron
 • praca kazuistyczna powinna zawierać do 8 znormalizowanych stron
 • list do redakcji lub komentarz powinien zawierać do 4 znormalizowanych stron
 • w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się większą objętość pracy po porozumieniu z wydawcą Medyk Sp. z o.o.
4. Piśmiennictwo artykułu powinno być ułożone w kolejności cytowań wraz z odnośnikami w nawiasach kwadratowych, np. [1,2]:
5. Pozycje piśmiennictwa powinny obejmować publikacje napisane po roku 1990. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się starsze publikacje. Każda pozycja piśmiennictwa powinna zawierać kolejno: nazwisko autora, inicjał imienia lub imion autora, tytuł artykułu lub rozdziału w książce, skrót tytułu czasopisma, rok wydania, tom, stronę początkową i końcową, przy książkach – nazwę wydawnictwa, miasto i rok wydania.
6. Ponumerowane tabele i ryciny powinny stanowić integralną część artykułu oraz dodatkowo należy je przesłać w oddzielnych plikach. W przypadku korzystania z rycin (schematów, tabel itp.) pochodzących z innych dzieł należy podać ich źródło oraz uzyskać pisemne zezwolenie właściciela praw autorskich (autora i/lub wydawcy) na ich publikację. Jeżeli zdjęcia prezentują wizerunki twarzy, konieczne jest dołączenie zgody przedstawionych na nich osób (lub ich prawnych opiekunów) na publikację bez zasłaniania części twarzy.
7. Ryciny i fotografie należy przesyłać w formie elektronicznej - tiff, jpg, pdf, każdą w osobnym pliku, o rozdzielczości 300 dpi.

III. Monografia naukowa
(Definicja monografii naukowej została zamieszczona w zakładce „Dla autorów”.)

1. Monografia naukowa powinna posiadać objętość co najmniej 6 arkuszy wydawniczych. Arkusz wydawniczy to 40 tys. znaków liczonych ze spacjami.
2. Przez rozdział w monografii naukowej należy rozumieć opracowanie naukowe o objętości co najmniej 0,5 arkusza wydawniczego,
3. Imiona i nazwiska autorów monografii naukowej należy podać z tytułami naukowymi i afiliacją.
4. Tekst monografii powinien być zorganizowany następująco:
 • spis treści
 • wstęp
 • podział na rozdziały.
5. Piśmiennictwo monografii powinno być ułożone w kolejności cytowań wraz z odnośnikami w nawiasach kwadratowych, np. [1,2].
6. Pozycje piśmiennictwa powinny obejmować publikacje napisane po roku 1990. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się starsze publikacje. Każda pozycja piśmiennictwa powinna zawierać kolejno: nazwisko autora, inicjał imienia lub imion autora, tytuł artykułu lub rozdziału w książce, skrót tytułu czasopisma, rok wydania, tom, stronę początkową i końcową, przy książkach – nazwę wydawnictwa, miasto i rok wydania.
7. Ponumerowane tabele i ryciny powinny stanowić integralną część monografii oraz dodatkowo należy je przesłać w oddzielnych plikach. W przypadku korzystania z rycin (schematów, tabel itp.) pochodzących z innych dzieł należy podać ich źródło oraz uzyskać pisemne zezwolenie właściciela praw autorskich (autora i/lub wydawcy) na ich publikację. Jeżeli zdjęcia prezentują wizerunki twarzy, konieczne jest dołączenie zgody przedstawionych na nich osób (lub ich prawnych opiekunów) na publikację bez zasłaniania części twarzy.
8. Ryciny i fotografie należy przesyłać w formie elektronicznej-tiff,PDF, jpg, każdą w osobnym pliku, o rozdzielczości 150-300 dpi.

Medyk Sp. z o.o.
Tel. + 48 22 666 43 32 | 22 664 04 51 | 801 554 542
poczta (at) medyk.com.pl