Procedura recenzji prac

PROCEDURA RECENZOWANIA MONOGRAFII NAUKOWEJ W WYDAWNICTWIE MEDYK SP. Z O.O.

Rada Naukowa i Dyrektor Naczelny wydawnictwa Medyk Sp. z o.o. zapewniają przestrzeganie procedur recenzowania oraz dbają o wysoki poziom merytoryczny wydawanych publikacji.
Monografia naukowa powinna posiadać dwóch niezależnych recenzentów.

Zasady recenzowania:
 1. Rada Naukowa i Dyrektor Naczelny sprawdzają, czy nadesłana praca spełnia ogólne założenia dotyczące monografii naukowych.
 2. Rada Naukowa i Dyrektor Naczelny wskazują dwóch niezależnych Recenzentów - jeśli publikacja nie posiada recenzji. 
 3. W przypadku kiedy praca posiada recenzje, wymagane jest nadesłanie oświadczenia Recenzentów o braku konfliktu interesów.
 4. Recenzenci zobowiązują się do zachowania tajemnicy i poufności.
 5. Recenzenci podczas oceny monografii mogą wykorzystać gotowy formularz, dostępny na naszej stronie internetowej i w redakcji.
 6. Recenzenci otrzymują spis treści i streszczenie nadesłanej monografii. Cały tekst otrzymują po wyrażeniu zgody na zrecenzowanie danej pracy.
 7. Recenzenci powinni przedstawić recenzje w terminie wyznaczonym przez Wydawnictwo Medyk Sp. z o.o., nie krótszym niż miesiąc.
 8. Recenzenci oceniają wartość merytoryczną nadesłanej monografii, spójność tematyczną, aktualność i poprawność metod badawczych, poprawność językową, poprawność stosowanej terminologii, poprawność cytowań, jakość załączonych rysunków i tabel.
 9. Każda recenzja powinna zawierać wniosek: jednoznacznie dopuszczający monografię do publikacji lub określający warunki konieczne do spełnienia przed przyjęciem jej do druku albo odrzucający całość utworu.
 10. Recenzentowi przysługuje prawo do powtórnej weryfikacji pracy, która wymagała poprawek merytorycznych.
 11. Rada Naukowa i Dyrektor Naczelny wydawnictwa Medyk Sp. z o.o. przekazują Autorowi wszelkie uwagi, wskazówki i informacje, które mają na celu zapewnienie wysokiego poziomu merytorycznego przygotowywanej do druku monografii.
 12. Warunkiem opublikowania monografii są dwie pozytywne recenzje. Jeśli jedna z recenzji jest negatywna, Rada Naukowa i Dyrektor Naczelny powołują trzeciego Recenzenta.

recenzja pracy nadesłanej do druku.pdf