Procedura recenzji prac

PROCEDURA RECENZOWANIA MONOGRAFII NAUKOWEJ W WYDAWNICTWIE MEDYK SP. Z O.O.

Rada Naukowa i Dyrektor Naczelny wydawnictwa Medyk Sp. z o.o. zapewnią przestrzeganie procedur recenzowania oraz dbają o wysoki poziom merytoryczny wydawanych publikacji. Monografia naukowa powinna  posiadać dwóch niezależnych recenzentów.
Zasady recenzowania:
 • Rada Naukowa i Dyrektor Naczelny sprawdzają, czy nadesłana praca spełnia ogólne założenia dotyczące monografii naukowych.
 • Rada Naukowa i Dyrektor Naczelny wskazują dwóch niezależnych Recenzentów - jeśłi publikacja nie posiada recenzji. 
 • W przypadku kiedy praca posiada rezencje, wymagane jest nadesłanie jej wraz z deklaracja o braku konfliktu interesów.
 • Recenzenci zobowiązują się do zachowania tajemnicy i poufności. Składają też deklarację o braku konfliktu interesów z Autorami.
 • Recenzenci  podczas oceny mogą wykorzystać formularz recenzji – formularz.
 • Recenzenci otrzymują spis treści i streszczenie nadesłanej monografii. Cały tekst otrzymują po wyrażeniu zgody na zrecenzowanie danej pracy.
 • Recenzenci  powinni przedstawić recenzje w terminie wyznaczonym przez Wydawnictwo Medyk Sp. z o.o., nie krótszym niż miesiąc.
 • Recenzenci oceniają wartość merytoryczną nadesłanej monografii, spójność tematyczną, aktualność i poprawność  metod badawczych, poprawność językową, poprawność stosowanej terminologii poprawność cytowani, jakość załączonych rysunków i tabel.
 • Każda recenzja powinna zawierać wniosek: jednoznacznie dopuszczający monografię do publikacji lub określający warunki konieczne do spełnienia przed przyjęciem jej do druku albo odrzucający całość utworu.
 • Recenzentowi ma prawo do powtórnej weryfikacji pracy, która wymagała poprawek merytorycznych.
 • Rada Naukowa i Dyrektor Naczelny wydawnictwa Medyk Sp. z o.o. przekazują Autorowi wszelkie uwagi, wskazówki i informacje, które mają na celu zapewnienie wysokiego poziomu merytorycznego przygotowywanej do druku monografii.
 • Warunkiem opublikowania monografii są dwie pozytywne recenzje. Jeśli jedna z recenzji jest negatywna, Rada Naukowa i Dyrektor Naczelny powołują trzeciego Recenzenta.

recenzja pracy nadesłanej do druku.pdf