Recenzja publikacji i artykułu

ZASADY  RECENZOWANIA MONOGRAFII I ARTYKUŁU NAUKOWEGO  W WYDAWNICTWIE NAUKOWYM MEDYK SP. Z O.O. ID 4600 MEiN

Rada Naukowa i Dyrektor Naczelny wydawnictwa Medyk Sp. z o.o. zapewniają: ochronę danych osobowych i przestrzeganie procedur recenzowania prac naukowowych oraz dbają o wysoki poziom merytoryczny wydawanych publikacji. 

Zasady recenzowania monografii naukowej:
 • Rada Naukowa i Dyrektor Naczelny sprawdzają, czy nadesłana praca spełnia ogólne założenia dotyczące monografii naukowych.
 • Prace podlegają weryfikacji i recenzji na zasadach Single blind peer review. 
 • Wybrane publikacje naukowe podlegają recenzji na zasadach Double blind peer review.
 • Wydawnictwo oferuje również recenzję na zasadach Post publication - publikacji już wydanej. 
 • W przypadku kiedy praca posiada recenzje, wymagane jest nadesłanie oświadczenia recenzentów o braku konfliktu interesów.
 • Recenzenci zobowiązują się do zachowania tajemnicy i poufności.
 • Recenzenci podczas oceny monografii mogą wykorzystać gotowy formularz, dostępny na naszej stronie internetowej i w redakcji.
 • Recenzenci otrzymują spis treści i streszczenie nadesłanej monografii. Cały tekst otrzymują po wyrażeniu zgody na zrecenzowanie danej pracy.
 • Recenzenci powinni przedstawić recenzje w terminie wyznaczonym przez wydawnictwo Medyk Sp. z o.o., nie krótszym niż miesiąc.
 • Recenzenci oceniają wartość merytoryczną nadesłanej monografii, spójność tematyczną, aktualność i poprawność metod badawczych, poprawność językową, poprawność stosowanej terminologii, poprawność cytowań, jakość załączonych rysunków i tabel.
 • Każda recenzja powinna zawierać wniosek: jednoznacznie dopuszczający monografię do publikacji lub określający warunki konieczne do spełnienia przed przyjęciem jej do druku albo odrzucający całość utworu.
 • Recenzentowi przysługuje prawo do powtórnej weryfikacji pracy, która wymagała poprawek merytorycznych.
 • Rada Naukowa i Dyrektor Naczelny wydawnictwa Medyk Sp. z o.o. przekazują Autorowi wszelkie uwagi, wskazówki i informacje, które mają na celu zapewnienie wysokiego poziomu merytorycznego przygotowywanej do druku monografii.
 • Monografia naukowa powinna posiadać dwie pozytywne recenzje. Jeśli jedna z recenzji jest negatywna, Rada Naukowa i Dyrektor Naczelny powołują trzeciego Recenzenta.

Zasady recenzowania artykułów naukowych w czasopismach.
 • W czasopismach publikowane są oryginalne prace naukowe, artykuły naukowe oraz kazuistyczne z zakresu szeroko pojętej farmacji, farmakoterapii, medycyny i dziedzin jej pokrewnych.
 • Autorzy nadsyłający manuskrypty proszeni są o podanie indywidualnego numeru ORCID, jeśli taki posiadają.
 • Nadesłane do redakcji artykuły są wstępnie opiniowane przez redaktora naczelnego pod kątem merytorycznym (tzn. czy publikacja opisuje zagadnienia mieszczące się w profilu czasopisma).
 • Przesłane artykuły podlegają weryfikacji i recenzji na zasadach Single blind peer review. 
 • Wybrane artykuły naukowe podlegają recenzji na zasadach Double blind peer review.
 • W przypadku kiedy artykuł posiada recenzje, wymagane jest nadesłanie oświadczenia recenzentów o braku konfliktu interesów.
 • Średni czas procedowania manuskryptu wynosi 21 dni.
 • Prace kwalifikowane są do publikacji po spełnieniu następujących warunków: artykuł dotyczy zagadnień związanych z profilem merytorycznym czasopisma naukowego; dostarcza wiedzy przydatnej dla czytelników czasopisma – farmaceutów, lekarzy; jest przygotowany zgodnie z zasadami publikacji tekstów, obowiązującymi w redakcji.
 • Artykuły, które nie spełniają tych wymogów, nie będą publikowane na łamach czasopisma.
1. Recenzja artykułu naukowego - formularz PDF

2. Recenzja monografi naukowej - formularz PDF