Artykuł naukowy - definicja

Artykuł naukowy - definicja

  1. Artykuł naukowy jest to recenzowany artykuł opublikowany w czasopiśmie naukowym albo w recenzowanych materiałach z międzynarodowej konferencji naukowej: przedstawiający określone zagadnienie naukowe w sposób oryginalny i twórczy, problemowy albo przekrojowy; opatrzony przypisami, bibliografią lub innym właściwym dla danej dyscypliny naukowej aparatem naukowym.

  2. Artykułem naukowym jest również artykuł recenzyjny opublikowany w czasopiśmie naukowym. Artykułem naukowym nie jest: edytorial, abstrakt, rozszerzony abstrakt, list, errata i nota redakcyjna. Ilość punków za opublikowanie artykułu naukowego wynika z pozycji czasopisma na liście MEiN* lub w przypadku jego braku na tej liście w formie ryczałtu 5 pkt. naukowych.

*Źródło: DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 lutego 2019 r. Poz. 392 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowe.