Monografia naukowa definicja

1. Monografia naukowa jest to recenzowana publikacja książkowa:
1) przedstawiająca określone zagadnienie naukowe w sposób oryginalny i twórczy;
2) opatrzona przypisami, bibliografią lub innym właściwym dla danej dyscypliny naukowej aparatem naukowym.
2. Monografią naukową jest również:
1) recenzowany i opatrzony przypisami, bibliografią lub innym właściwym dla danej dyscypliny naukowej aparatem naukowym przekład:
a) na język polski dzieła istotnego dla nauki lub kultury,
b) na inny język nowożytny dzieła istotnego dla nauki lub kultury, wydanego w języku polskim;
2) edycja naukowa tekstów źródłowych.

Źródło: DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 lutego 2019 r. Poz. 392 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowe