Monografia naukowa - definicja

1. Monografia naukowa jest to recenzowana publikacja książkowa:

  • przedstawiająca określone zagadnienie naukowe w sposób oryginalny i twórczy;

  • opatrzona przypisami, bibliografią lub innym właściwym dla danej dyscypliny naukowej aparatem naukowym.

2. Monografią naukową jest również:

  • recenzowany i opatrzony przypisami, bibliografią lub innym właściwym dla danej dyscypliny naukowej aparatem naukowym przekład: na język polski dzieła istotnego dla nauki lub kultury, na inny język nowożytny dzieła istotnego dla nauki lub kultury,

  • wydanego w języku polskim; edycja naukowa tekstów źródłowych.

3. Wydanie monografi naukowej w wydawnictwie umieszczonym na liście MEiN - 80 punktów*.
*Źródło: DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 lutego 2019 r. Poz. 392 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowe