Nowości

Aktualności

Projekt poprawy jakości opieki nad pacjentem w zakresie leczenia bólu

Marek Tombarkiewicz (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia) poinformował podczas briefingu prasowego 29 listopada 2017 r., że Ministerstwo Zdrowia przygotowało nowy projekt rozwiązania legislacyjnego, dotyczący poprawy jakości opieki nad pacjentem w zakresie leczenia bólu. "To będzie ważny dokument dla wszystkich pacjentów cierpiących z powodu bólu, regulujący standard organizacyjny opieki zdrowotnej w dziedzinie świadczeń zdrowotnych z zakresu rozpoznania, leczenia, monitorowania bólu, niezależnie od jego przyczyny, realizowanych w podmiotach leczniczych” - podkreślił wiceminister Tombarkiewicz.

 

Depositphotos 96408582 l 2015

Rozporządzenie zagwarantuje skuteczną realizację prawa do leczenia bólu, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, wszystkim chorym, którzy cierpią z powodu bólu, w ramach świadczeń opieki zdrowotnej, bez względu na źródło tego bólu, wiek pacjenta oraz miejsce jego pobytu. W dokumencie będzie określony zakres niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem wywiadu z pacjentem w zakresie odczuwania bólu we wszystkich podmiotach leczniczych w całym kraju.

Rozporządzenie nakłada na podmioty lecznicze: szpitale, poradnie specjalistyczne, poradnie POZ oraz ratownictwo medyczne obowiązek mierzenia stopnia natężenia bólu, leczenia bólu oraz monitorowania skuteczności tego leczenia. Dokument gwarantuje tym samym skuteczną realizację Ustawy z 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw, wskazując wymiar obowiązującej praktyki: „Art. 20 „2. Prawo do poszanowania godności obejmuje także prawo do umierania w spokoju i godności.”; „Art. 20a. 1. Pacjent ma prawo do leczenia bólu. 2. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych jest obowiązany podejmować działania polegające na określeniu stopnia natężenia bólu, leczeniu bólu oraz monitorowaniu skuteczności tego leczenia.”

Projekt Rozporządzenia Ministra Zdrowia jest zwieńczeniem dwuletniej współpracy Ministerstwa Zdrowia na rzecz poprawy jakości opieki nad pacjentem w zakresie leczenia bólu w Polsce z Polskim Towarzystwem Badania Bólu, Parlamentarnym Zespołem ds. Praw Pacjentów, Koalicją na Rzecz Walki z Bólem „Wygrajmy z Bólem” oraz Fundacją Eksperci dla Zdrowia.

"Zostanie opublikowany w formie Rozporządzenia Ministra Zdrowia. Będzie aktem wykonawczym, dającym gwarancję realizacji uprawnień pacjenta związanych z leczeniem bólu na każdym etapie choroby. Świadczenia zdrowotne w zakresie leczenia bólu będą mogły być udzielane w podstawowej opiece zdrowotnej, ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, leczeniu szpitalnym oraz w postępowaniu ratunkowym. W przypadku udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu rozpoznania, leczenia, monitorowania bólu podstawowym narzędziem będzie Karta Oceny Nasilenia Bólu. Cały ten proces rozpoznania, leczenia i monitorowania bólu, zgodnie z aktem wykonawczym do Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, odbywać się będzie zgodnie z aktualną wiedzą medyczną i zgodnie z wytycznymi lub zaleceniami rekomendowanymi przez Polskie Towarzystwo Badani Bólu" – wyjaśnił wiceminister Marek Tombarkiewicz, przedstawiając nowy projekt .