Pozycje wydane

Biologia Rep. Tom III

Biologia Rep. Tom III

Autor: Jacek Danowski

ISBN: 978-83-89745-84-2

Kup online

Od 1983 roku- ukazały się kolejne wydania tego podręcznika. Obecnie - wydanie- jest już trzytomowe, bowiem dodano rozdział o ekologii i rozszerzono dział o anatomii i fizjologii człowieka.
Autorem repetytorium jest dr n. Jacek Danowski, lekarz, nauczyciel akademicki AM w Łodzi, adiunkt w zakładzie Histologii tej uczelni. Swoje bogate doświadczenie w pracy dydaktycznej z młodzieżą medyczną i uczestnikami olimpiad biologicznych, w których był wielokrotnie jurorem wykorzystywał dla opracowania podręcznika ukierunkowanego na biologię medyczną.
Owocem tych wysiłków jest "Biologia - Repetytorium dla maturzystów i kandydatów na uczelnie medyczne". Warto podkreślić , że w dłuższej mierze z to dzieło autor został wyróżniony nagrodą naukową Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej. 
W ciągu blisko dwudziestu lat jakie minęły od wydrukowania pierwszej edycji tego repetytorium skorzystało z niego kilkanaście pokoleń kandydatów na studia medyczne. Tysiące spośród nich są już dawno lekarzami. Wszyscy czytelnicy wysoko oceniają podręczniki dr Danowskiego nie kryjąc, że bardzo pomógł im w dostaniu się na studia medyczne.
 
SPIS TREŚCI
 
8. CZŁOWIEK (Jacek Danowski)  
8.1. Ontogeneza człowieka
8.1.1. Rozwój embrionalny
8.1.1.1. Bruzdkowanie (uwagi ogólne) 
8.1.1.2. Gastrulacja (uwagi ogólne)
 8.1.1.3. Neurulacja czyli powstanie pierwotnych narządów osiowych
8.1.1.4. Rozwój embrionalny człowieka
8.1.1.5. Rozwój układów: moczowego i płciowego u człowieka 
8.1.1.6. Poród 
8.1.1.7. Ciąża mnoga 
8.1.1.8. Mechanizmy morfogenezy embriologicznej. Wady rozwojowe 
8.1.1.9. Przewidywanie i wybór płci dziecka
8.1.2. Rozwój postembrionalny człowieka 
8.1.3. Starzenie się i śmierć 
8.1.4. Regeneracja
8.2. Zasady rysunku anatomicznego 
8.3. Podstawowe pojęcia patologiczne 
8.4. Szkielet (gr.: skeleton) 
8.4.1. Czaszka (łac.: cranium) 
8.4.2. Kręgosłup (łac.: columna vertebralis) 
8.4.3. Klatka piersiowa (łac.: thorax)
8.4.4. Kończyny górne (łac.: extremitates superiores) 
8.4.5. Kończyny dolne (łac.: extremitates inferiores)
8.4.6. Fizjologiczna postawa ciała
8.4.7. Połączenia kości 
8.4.8. Uszkodzenia i niektóre schorzenia układu szkieletowego
8.5. Układ mięśniowy (łac.: systema musculorum)
8.5.1. Skurcz mięśnia
8.5.2. Energetyka mięśni 
8.5.3. Jednostka ruchowa mięśni 
8.6. Układ powłokowy  
8.6.1. Budowa skóry 
8.6.2. Przydatki skóry 
8.6.3. Gruczoł mleczny (łac.: glandula mammaria) 
8.7. Układ narządów zmysłów  
8.7.1. Czucie eksteroceptywne 
8.7.1.1. Czucie bólu
8.7.1.2. Czucie smaku 
8.7.2. Czucie proprioceptywne 
8.7.2.1. Zmysł równowagi  
8.7.3. Czucie interoceptywne 
8.7.4. Czucie teleceptywne 
8.7.4.1. Zmysł powonienia (węchu, olfaktoryczny)  
8.7.4.2. Zmysł wzroku 
8.7.4.2.1. Oko jako układ optyczny 
8.7.4.2.2. Czynność siatkówki 
8.7.4.3. Zmysł słuchu 
8.8. Integracja i koordynacja funkcji organizmu: sieć neuro-immuno-endokrynowa
8.8.1. Układ nerwowy (łac.: systema nervosum) 
8.8.1.1. Powstawanie i przewodzenie impulsów w nerwie  
8.8.1.2. Klasyfikacja neuronów ze względu na ich czynność 
8.8.1.3. Ośrodkowy układ nerwowy człowieka 
8.8.1.3.1. Rdzeń kręgowy 
8.8.1.3.2. Mózg 
8.8.1.4. Obwodowy układ nerwowy  
8.8.1.5. Czynności układu nerwowego 
8.8.1.5.1. Odruchy bezwarunkowe i zachowania reaktywne
8.8.1.5.2. Uczenie się 
8.8.1.5.3. Aktywność elektryczna mózgu 
8.8.1.5.4. Sen
8.8.1.5.5. Inteligencja. Choroby umysłowe   
8.8.1.5.6. Działanie środków farmakologicznych i używek na układ nerwowy  
8.8.2. Układ wewnątrzwydzielniczy (endokrynowy, hormonalny) 
8.8.2.1. Współdziałanie układu nerwowego i wewnątrzwydzielniczego  
8.8.2.2. Przysadka 
8.8.2.3. Szyszynka
8.8.2.4. Tarczyca 
8.8.2.5. Przytarczyce  
8.8.2.6. Serce (łac.: cor) 
8.8.2.7. Nadnercza 
8.8.2.8. Nerka (łac.: ren) 
8.8.2.9. Tkanka tłuszczowa żółta 4
8.8.2.10. Wątroba 
8.8.2.11. Część wewnątrzwydzielnicza trzustki  
8.8.3. Układ limfatyczny (immunologiczny) 
8.8.3.1. Grasica (łac.: thymus) 
8.8.3.2. Węzły chłonne (łac.: noduli lymphatici)
8.8.3.3.Sledziona (łac.: lien)
8.8.3.4. Inne narządy limfatyczne 
8.8.4. Układ krążenia (krwiobieg, układ krwionośny)
8.8.4.1. Budowa i czynność serca 
8.8.4.2. Krążenie płodowe  
8.8.4.3. Naczynia krwionośne 
8.8.4.4. Nietypowe fragmenty krążenia 
8.8.4.5. Uszkodzenia naczyń krwionośnych  
8.8.5. Układ oddechowy 
8.8.5.1. Oddychanie   
8.8.6. Układ pokarmowy (Jacek Danowski, Hanna M. Alwas-Danowska)  
8.8.6.1. Jama ustna (łac.: cavum oris) 
8.8.6.2. Gardło (łac.: pharynx) 
8.8.6.3. Przełyk (łac.: oesophagus)
8.8.6.4. Żołądek (łac.: ventriculus; gaster)
8.8.6.5. Jelito cienkie (łac.: intestinum tenue)  
8.8.6.5.1. Dwunastnica (łac.: duodenum) 
8.8.6.5.2. Jelito czcze (łac.: jejunum)  
8.8.6.5.3. Jelito kręte (łac.: ileum) 
8.8.6.5.4. Jelito grube (łac.: intestinum crassum)  
8.8.6.5.5. Wątroba (łac.: hepar)  
8.8.6.5.6. Trzustka (łac.: pancreas) 
8.8.6.6. Czynność układu pokarmowego  
8.8.7. Układ wydalniczy 
8.8.7.1. Aparat przykłębuszkowy i czynność wewnątrzwydzielnicza nerki 
8.8.7.2. Skład moczu 
8.8.7.3. Choroby układu wydalniczego
8.8.8. Układ rozrodczy 
8.8.8.1. Układ płciowy męski 
8.8.8.1.1. Jądro (łac.: testislub orchis; l. mnoga: testes) 
8.8.8.1.2. Najądrze (łac.: epididymis) 
8.8.8.1.3. Nasieniowód (łac.: ductus deferens) 
8.8.8.1.4. Gruczoł krokowy czyli stercz (łac.: prostata)
8.8.8.1.5. Cewka moczowa męska (łac.: urethra masculina) i związane z nią gruczoły 
8.8.8.1.6. Prącie (łac.: penis) 
8.8.8.2. Układ płciowy żeński   
8.8.8.2.1. Wewnętrzne narządy płciowe żeńskie
8.8.8.3. Rozmnażanie człowieka 
9. EKOLOGIA (Dominika A. Danowska-Klonowska)   
9.1. Podstawowe pojęcia 
9.2. Ograniczające czynniki ekologiczne 
9.3. Ekologia populacji 
9.3.1. Pojęcie populacji 
9.3.2. Zależności między populacjami  
9.3.3. Zagęszczenie i rozmieszczenie osobników 
9.3.4. Opór środowiska 
9.3.5. Zmiany liczebności  
9.3.6. Strategie rozrodcze 
9.3.7. Zmiany populacji ludzkiej 
10. POZIOMY ORGANIZACJI W PRZYRODZIE (Dominika A. Danowska-Klonowska)
10.1. Biocenoza 
10.1.1. Struktura troficzna biocenozy 
10.2. Ekosystem 
10.2.1. Różnice w produktywności ekosystemów 
10.2.2. Krążenie pierwiastków w ekosystemie (cykle biogeochemiczne) 
10.2.3. Ekosystemy lądowe  
10.2.4. Ekosystemy wodne 
10.3. Sukcesja
10.4. Biomy 
10.4.1. Lodowiec polarny 
10.4.2. Tundra 
10.4.3. Tajga  
10.4.4. Strefy górskie  
10.4.5. Lasy strefy umiarkowanej 
10.4.6. Tropikalny las deszczowy (wiecznie zielony) 
10.4.7. Roślinność krzewiasta typu chapparal 
10.4.8. Zbiorowiska trawiaste (stepy) 
10.4.9. Sawanna
10.4.10. Pustynia i półpustynia