Pozycje wydane

Biologia Rep. Tom I

Biologia Rep. Tom I

Autor: Jacek Danowski

ISBN: 978-83-89745-85-9

Kup online

Od 1983 roku- ukazały się kolejne wydania tego podręcznika. Obecnie - jedenaste wydanie - jest już trzytomowym, bowiem dodano rozdział o ekologii i rozszerzono dział o anatomii i fizjologii człowieka.
Autorem repetytorium jest dr n. Jacek Danowski, lekarz, nauczyciel akademicki AM w Łodzi, adiunkt w zakładzie Histologii tej uczelni. Swoje bogate doświadczenie w pracy dydaktycznej z młodzieżą medyczną i uczestnikami olimpiad biologicznych, w których był wielokrotnie jurorem wykorzystywał dla opracowania podręcznika ukierunkowanego na biologię medyczną. 
Owocem tych wysiłków jest "Biologia - Repetytorium dla maturzystów i kandydatów na uczelnie medyczne". Warto podkreślić , że w dłuższej mierze z to dzieło autor został wyróżniony nagrodą naukową Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej. 
W ciągu blisko dwudziestu lat jakie minęły od wydrukowania pierwszej edycji tego repetytorium skorzystało z niego kilkanaście pokoleń kandydatów na studia medyczne. Tysiące spośród nich są już dawno lekarzami. Wszyscy czytelnicy wysoko oceniają podręczniki dr Danowskiego nie kryjąc, że bardzo pomógł im w dostaniu się na studia medyczne.
 
SPIS TREŚCI

I. PRZEWODMNIK PO EGZAMINIE TESTOWYM
   I.I Zalety egzaminów testowych w porównaniu z innymi formami egzaminów 
   I.II Typy zadań testowych
   I.III Strategia i taktyka egzaminu testowego
        I.III.I Taktyka egzaminacyjna
        I.III.II Strategia egzaminacyjna
        I.III.III. Uczenie się

1. ŻYCIE I JEGO DETERMINANTY 
1.1 Przedmiot zainteresowań biologii
1.2 Ziemia – „planeta Życia” 
1.3 Wymiary i różnorodność życia
1.4 Kosmiczne determinanty życia
1.4.1 Krążenie materii i przepływ energii
1.4.2 Słońce jako źródło energii
1.1.3 Promieniowanie kosmiczne

2. EWOLUCJA
    2.1.Powstanie Wszechświata, materii, gwiazd i planet 
    2.2 Ewolucja świata organicznego
2.2.1. Prawidłowość ewolucji
2.2.2. Historia życia na Ziemi
2.2.2.1 Era archaiczna albo archeozoiczna
2.2.2.2. Era proterozoiczna
        2.2.2.3. Era paleozoiczna
        2.2.2.4. Antropogeneza
2.3. Ewolucjonizm 
2.3.1. Karol Darwin (1809-1882)
2.3.2. Teoria Darwina (teoria doboru naturalnego)
2.3.3. Współczesne świadectwa przebiegu ewolucji z dziedziny fizyki, chemii, astronomii, geologii i paleontologii 
2.2.4. Świadectwa ewolucji z dziedziny anatomii porównawczej
2.2.5. Świadectwa ewolucji z zakresu embriologii
2.2.6. Świadectwa ewolucji z dziedziny biochemii i fizjologii porównawczej
2.2.7. Świadectwa ewolucji z dziedziny rozmieszczenia organizmów na kuli ziemskiej
2.2.8. Współczesna teoria doboru naturalnego
2.4. Adaptacja – wynik ewolucji
2.4.1. Adaptacja w ujęciu ewolucyjnym
2.4.2. Adaptacja strukturalna i fizjologiczna
2.4.3. Adaptacje ochronne
2.4.4. Przystosowania jednego gatunku do drugiego 
2.4.5. Wpływ człowieka  na przebieg ewolucji
Zalecana literatura dodatkowa 

3. STRUKTURA MOLEKULARNA ISTOT ŻYWYCH
3.1.1. Woda
3.1.2. Węglowodany
3.1.3. Aminokwasy i białka 
3.1.4. Kwasy nukleinowe
3.1.5. Lipidy
3.1.6. Barwniki
Zalecana literatura dodatkowa

4. STRUKTURA MIKROSKOPOWA ORGANIZMÓW ŻYWYCH: KOMÓRKI I TKANKI
4.1. Metody badania komórek i tkanek 
3.1.1. Podstawowe właściwości mikroskopu i rodzaje mikroskopów 
3.1.2. Inne techniki stosowane w cytologii 
3.2. Komórka
3.2.1. Kształt i wielkość komórek
3.2.2. Prokaryota i Eukaryota
3.2.3. Hialoplazma
3.2.4. Błony cytoplazmatyczna
3.2.5. Organele komórkowe
3.3. Podziały komórkowe
3.3.1. Amitoza
3.3.2. Mitoza
3.3.3. Mejoza
3.4. Tkanki zwierzęce
3.4.1. Tkanki nabłonkowe
3.4.1.1. Tkanki nabłonkowe okrywające
3.4.1.2. Nabłonek gruczołowy
3.4.1.3. Tkanka nabłonkowa zmysłowa
3.4.2. Tkanka łączna 
3.4.2.1. Tkanki łączne właściwe
3.4.2.2. Tkanki łączne oporowe 
3.4.2.3. Krew
3.4.3. Tkanka mięśniowa
3.4.3.1. Tkanka mięśniowa gładka 
3.4.3.2. Tkanka mięśnia serca 
3.4.3.3. Tkanka mięśniowa szkieletowa
4.4..4. Tkanki roślinne
       4.5.1 Tkanki twórcze
       4.5.2. Tkanki stałe
           4.5.2.1 Tkanki okrywające
           4.5.2.2. Tkanki miękiszowe
           4.5.2.3. Tkanki mechaniczne
           4.5.2.4. Tkanki przewodzące
           4.5.2.5. Tkanki wydzielnicze
4.6. Narządy i układy 
Zalecana literatura dodatkowa 

5. METABOLIZM
5.1. Enzymy
5.1.1. Budowa i właściwości
5.1.2. Nomenklatura i klasyfikacja enzymów 
5.1.3. Kinetyka reakcji i działanie enzymu
5.1.4. Inhibitory enzymów
5.1.5. Inne czynniki wpływające na czynniki na czynność enzymów
5.1.6. Lokalizacja enzymów w komórkach
3.2. Energia w komórce. Fosforylacja
    5.2.1. Przenośniki energii
    5.2.2. Fosforylacja
    5.2.3. Fosforylacja u sinic i bakterii
    5.2.4. Fosforylacja u Halobacterium
    5.2.5. Chemosynteza
3.3. Szlaki przemian związków w komórce
3.3.1. Przemiany pirogronianu
3.3.2. Cykl krebsa
3.3.3. Asymilacja dwutlenku węgla u zwierząt
3.3.4. Przemiany węglowodanów 
3.3.4.1. Rozpad glukozy – glikoliza
3.3.4.2. Glikoliza beztlenowa 
3.3.4.3. Cykl pentozofosforanowy
3.3.4.4. Fotosynteza – faza nie wymagająca światła 
3.3.4.4.1. Cykl Calvina
3.3.4.4.2. Asymilacja dwutlenku węgla u roślin C
3.3.4.4.3. Asymilacja dwutlenku węgla u bakterii fotosyntetyzujących
3.3.4.5. Fotooddychanie
3.3.5. Przemiany białek
3.3.5.1. Katabolizm aminokwasów. Dezaminacja
3.3.5.2. Cykl mocznikowy (ornitynowy)
3.3.5.3. Dekarboksylacja aminokwasów
3.3.5.4. Biosynteza białka
3.3.5.5. Wiązanie azotu atmosferycznego
3.3.6. Przemiany kwasów nukleinowych
3.3.7. Przemiany lipidów
3.3.7.1. Lipoliza u zwierząt
3.3.7.2. Lipoliza u zwierząt
3.3.7.3. Synteza lipidów
5.4. Regulacja metabolizmu komórki
     5.4.1. Genetyczna regulacja syntezy enzymów
     5.4.2. Cytoplazmatyczna regulacja metabolizmu
     5.4.3. Odbieranie przez komórkę informacji z otoczenia
     5.4.4. Transport przez błony
         5.4.4.1. Dyfuzja i osmoza
         5.4.4.2. Dializa
         5.4.4.3. Transport ułatwiony i aktywny
         5.4.4..4. Endocytoza o egzocytoza

DZIEDZICZNOŚĆ
6.1. Rozmnażanie bezpłciowe
    6.1.1.     Pączkowanie
6.1.2. Fragmentacja
6.1.3. Szczepienie
6.1.4. Sporulacja
6.2. Rozmnażanie płciowe
    6.2.1      Istota rozmnażania płciowego
6.2.2. Rozmnażanie płciowe bakterii
6.2.3. Rozmnażanie płciowe organizmów eukariotycznych
6.2.4. Partenogeneza
6.2.5. Przemiana pokoleń
6.3. Podstawowe pojęcia genetyczne
6.4. Chromosomy
6.5. Mapowanie chromosomów
6.6. Prawa dziedziczenia
   6.6.1. Pierwsze prawo Mendla
   6.6.2 Drugie prawo Mendla
6.7. Mendlizm
6.8. Plejotropizm
6.9. Współdziałanie genów
6.10. Geny letalne 
6.11. Dziedziczenie grup krwi u człowieka
    6.11.1. Dziedziczenie czynnika Rh
6.12. Genetyka populacji 
6.13. Chów krzyżowy
6.14. Dziedziczenie płci
   6.14.1. Cechy sprzężone z płcią
       6.14.2. Cechy związane z płcią
6.15. Geny a środowisko 
6.16. Zmienność dziedziczna
6.16.1. Zmienność rekombinacyjna
    6.16.2. Zmienność mutacyjna
6.16.2.1. Mutacje punktowe
6.16.2.2. Mutacje chromosomowe strukturalne
6.1.2.3. Mutacje garnituru chromosomalnego
6.1.2.4. Przyczyny mutacji
6.17. Genetyka człowieka – jej znaczenie dla medycyny
6.18. Eugenika i eufenika 
6.19. Dziedziczenie pozachromosowe (cytoplazmatyczne)
6.20. Inżynieria genetyczna
Zalecana literatura dodatkowe

SKOROWIDZ