Warunki publikowania prac

Warunki publikacji

 • 1
 1. Przesyłając Dzieło do publikacji w wydawnictwie Medyk Sp. z o.o., Autor (dotyczy jednego, jak i wielu autorów) akceptuje niniejsze warunki publikacji Dzieła i wyraża zgodę na przetwarzanie przez wydawnictwo Medyk Sp. z o.o. danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym do realizacji publikacji.
 2. Autor posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Nie dotyczy danych osobowych niezbędnych do celów podatkowych.
 3. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych określone są na stronie Polityki Prywatności: https://medyk.com.pl/o-nas/polityka-prywatnosci
 4. Administratorem danych osobowych jest Medyk Sp. z o.o. NIP 52602049200 Skwer Kard. S. Wyszyńskiego 5/54,01-015 Warszawa, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 5. Autor oświadcza, że Dzieło nie było nigdzie wcześniej publikowane i przysługuje mu wyłączne i nieograniczone prawo autorskie (osobiste i majątkowe).
 6. Autor zapewnia, iż Dzieło nie jest obciążone żadnymi roszczeniami i innymi prawami osób trzecich oraz zapewnia o uzyskaniu pisemnego zezwolenia na wykorzystanie przez Wydawcę ilustracji lub innych materiałów chronionych prawem autorskim, jeśli takie znajdują się w tekście.
 7. Za ewentualne roszczenia osób trzecich wobec wydawcy Medyk Sp. z o.o. odpowiedzialność ponosi wyłącznie Autor.
 8. Autor przenosi na Wydawcę – Medyk Sp. z o.o całość autorskich praw majątkowych do Dzieła (dotyczy wszelkich wkładów twórczych Autora w Dzieło w zakresie, w jakim jest on współtwórcą Dzieła) wraz z wyłącznym prawem wykonywania zależnego prawa autorskiego do Dzieła na okres nieograniczony.
 9. Przeniesienie praw, o których mowa powyżej, nastąpi z chwilą przyjęcia Dzieła przez Wydawcę oraz podpisania umowy wydawniczej i nie jest ograniczone pod względem czasowym czy terytorialnym i następuje na czas trwania autorskich praw majątkowych do Dzieła na terytorium całego świata.
 10. Umowa wydawnicza określa szczegółowo:
 • honorarium Autora
 • prawo na pola eksploatacji Działa
 • prawo do rozporządzania i korzystania z Dzieła
 • prawo o miejscu i czasie udostępnienia Działa
 • prawo do wykonywania oraz zezwalania na wykonywanie autorskich praw należnych do Dzieła.

 • 2
 1. Znormalizowana strona Dzieła powinna mieć format A4, zawierać 1800 znaków (razem ze znakami interpunkcyjnymi i spacjami). W formacie: Word, OpenOffice, polska czcionka Times, wielkość 12 pkt. i odstępie między wierszami pojedynczymi.
 2. Imiona i nazwiska autorów podajemy z tytułami naukowymi i afiliacją
 3. Tytuł i śródtytuły Dzieła powinny być w języku polskim (angielskim)*, oddzielone podwójnym odstępem z wyróżnieniem.
 4. Ośrodek/ośrodki, z jakiego Dzieło pochodzi, powinny zawierać pełną nazwę szpitala, kliniki, oddziału, zakładu, imię i nazwisko ordynatora, kierownika, adres.*
 5. Streszczenie Dzieła w języku polskim i angielskim do 250 słów.*
 6. Słowa kluczowe w języku polskim i angielskim do 8 słów kluczowych.
 7. Tekst Dzieła powinien być zorganizowany następująco:
 • Książka: spis treści, wstęp, tekst z podziałem na rozdziały, piśmiennictwo.
 • Prace poglądowe: wstęp, streszczenie, rozwinięcie omawianego tematu (problemu), wnioski, piśmiennictwo, słowa kluczowe.
 • Prace oryginalne: wstęp, streszczenie, słowa kluczowe, cel pracy, materiał, metody, wyniki, omówienie i wnioski, piśmiennictwo.
 • Prace kazuistyczne: wstęp, streszczenie, słowa kluczowe, opis przypadku, omówienie, wnioski, piśmiennictwo.
 1. Ograniczenia w objętości pracy:
 • Praca poglądowa powinna zawierać do 12 stron maszynopisu.
 • Praca oryginalna powinna zawierać do 15 stron maszynopisu.
 • Praca kazuistyczna powinna zawierać do 8 stron maszynopisu.
 • List do redakcji lub komentarz powinien zawierać do 4 stron maszynopisu.
 • W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się większą objętość pracy po porozumieniu z wydawcą – Medyk Sp. z o.o.
 1. Piśmiennictwo Dzieła powinno być ułożone w kolejności cytowań wraz z odnośnikami w nawiasach kwadratowych, np. [1, 2]:
 • Dla książek do 120 pozycji.
 • Dla prac oryginalnych i poglądowych do 60 pozycji.
 • Dla prac kazuistycznych do 20 pozycji.
 1. Pozycje piśmiennictwa powinny obejmować publikacje napisane po roku 1990. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się starsze publikacje. Każda pozycja piśmiennictwa powinna zawierać kolejno: nazwisko autora, inicjał imienia lub imion autora, tytuł artykułu lub rozdziału w książce, skrót tytułu czasopisma, rok wydania, tom, stronę początkową i końcową, przy książkach – nazwę wydawnictwa, miasto i rok wydania.
 2. Ponumerowane tabele i ryciny powinny stanowić integralną część Dzieła oraz dodatkowo należy je przesłać w oddzielnych plikach. W przypadku korzystania z rycin (schematów, tabel itp.) pochodzących z innych dzieł należy podać ich źródło oraz uzyskać pisemne zezwolenie właściciela praw autorskich (autora i/lub wydawcy) na ich publikację. Jeżeli zdjęcia prezentują wizerunki twarzy, konieczne jest dołączenie zgody przedstawionych na nich osób (lub ich prawnych opiekunów) na publikację bez zasłaniania części twarzy w sposób uniemożliwiający identyfikację.
 3. Ryciny i fotografie należy przesyłać w formie elektronicznej, każdą w osobnym pliku, o rozdzielczości 300 dpi.
 4. Prosimy o niedostarczanie oryginałów w postaci rycin wyciętych lub kserowanych z innych publikacji drukowanych lub pochodzących z Internetu, gdyż nie nadają się do dalszej publikacji.
 • 3
 1. Autor Dzieła zobowiązany jest do oświadczenia o braku konfliktu interesów.
 2. Autor jest zobowiązany do poinformowania wydawnictwa gdy Dzieło jest sponsorowane lub finansowane oraz gdy autorzy mają udział finansowy w firmie mającej w ofercie produkt przedstawiony w treści lub innej firmie konkurującej z tą firmą.
 3. Prace doświadczalne przeprowadzane na ludziach muszą odpowiadać wymogom Konwencji Helsińskiej, co oznacza, że na przeprowadzenie badania autorzy uzyskali zgodę odpowiedniej komisji etycznej.
 4. Wydawca zastrzega sobie prawo do: przesłania Działa do recenzji, konsultacji z autorem zmian w Dziele, w tym: tytułu, dokonywania poprawek językowych i stylistycznych oraz skrótów, a także wprowadzania śródtytułów.
 5. Dzieło należy przesyłać w wersji elektronicznej na adres redakcji – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..pl
 6. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z sekretarzem redakcji – Alicją Paciorek-Kolbus: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; tel. 22 666 43 32 lub  502 365 913.
Piotr Doroba Dyrektor Naczelny Medyk Sp. z o.o.

* Dotyczy monografii naukowych.