Warunki publikowania prac

WARUNKI PUBLIKACJI PRAC

 1. Przesyłając Dzieło do publikacji w wydawnictwie Medyk spółka z o.o. (dotyczy jednego, jak i wielu autorów) Autor akceptuje niniejsze warunki publikacji Dzieła i wyraża zgodę na przetwarzanie przez wydawnictwo Medyk sp. z o.o. danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym do realizacji zamówień.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji zamówienia i prawidłowego rozliczenia.
 3. Autor posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Nie dotyczy danych osobowych niezbędnych do celów podatkowych.  
 4. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych określone są na stronie Polityki Prywatności: https://medyk.com.pl/o-nas/polityka-prywatnosci
 5. Administratorem danych osobowych jest Medyk sp. z o.o. NIP 52602049200 Skwer Kard. S. Wyszyńskiego 5/54,01-015 Warszawa, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 6. Autor oświadcza, że Dzieło nie było nigdzie wcześniej publikowane i przysługuje mu wyłączne i nieograniczone prawo autorskie (osobiste i majątkowe).
 7. Autor zapewnia, iż Dzieło nie jest obciążone żadnymi roszczeniami i innymi prawami osób trzecich oraz zapewnia o uzyskaniu pisemnego zezwolenia na wykorzystanie przez Wydawcę ilustracji lub innych materiałów chronionych prawem autorskim, jeśli takie znajdują się w tekście.
 8. Za ewentualne roszczenia osób trzecich wobec wydawcy Medyk Sp. z o.o. odpowiedzialność ponosi wyłącznie Autor.
 9. Autor przenosi na Wydawcę – Medyk Sp. z o.o. NIP 5260204920 z siedzibą w Warszawie całość autorskich praw majątkowych do Dzieła (dotyczy wszelkich wkładów twórczych Autora w Dzieło w zakresie, w jakim jest on współtwórcą Dzieła) wraz z wyłącznym prawem wykonywania zależnego prawa autorskiego do Dzieła na okres nieograniczony.
 10. Przeniesienie praw, o których mowa powyżej nastąpi z chwilą przyjęcia Dzieła przez Wydawcę i nie jest ograniczone pod względem czasowym czy terytorialnym i następuje na czas trwania autorskich praw majątkowych do Dzieła na terytorium całego świata.
 11. Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 4 rozciąga się na następujące pola eksploatacji utworów: utrwalania Dzieła, reprodukowania (zwielokrotnienia) Dzieła dowolnym drukiem i techniką; rozpowszechniania egzemplarzy zwielokrotnionego Dzieła; wprowadzania do obrotu egzemplarzy zwielokrotnionego Dzieła; wprowadzania Dzieła do pamięci komputera; rozpowszechniania Dzieła w formie zapisu elektronicznego (e-book, audiobook) na dowolnych nośnikach; publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, poprzez sieci kablowe, telekomunikacyjne lub multimedialne, bazy danych, serwery lub inne urządzenia i systemy, w tym także osoby trzecie, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice, systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu.
 12. Prawo do rozporządzania i korzystania z Dzieła przez Wydawcę nie jest ograniczone przedmiotowo i dotyczy wszelkich rodzajów korzystania i publicznego udostępniania utworów, w tym w całości lub we fragmentach, pojedynczo lub zbiorowo w dowolnym wyborze, samodzielnie lub w innych utworach wraz z prawem do synchronizacji z dowolnym obrazem audiowizualnym. Obejmuje również możliwość wykorzystywania i publicznego udostępniania utworów we wszelkich formach promocji i reklamy.
 13. Wydawca - Medyk Sp. z o.o. decyduje o miejscu i czasie udostępnienia Dzieła.
 14. Prawa uzyskane do Dzieła przez wydawcę Medyk Sp. z o.o. mogą być przenoszone na osoby trzecie bez żadnych ograniczeń.
 15. W przypadkach, w których na podstawie oddzielnej umowy z Autorem prawo do Dzieła jest ograniczone wyłącznie do otrzymania wynagrodzenia, Wydawca nabywa te prawa w tym zakresie, z zastrzeżeniem treści art. 18 ust. 3 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W pozostałych przypadka Wydawca nabywa te prawa na zasadach pro bono. 
 16. Autor upoważnia wydawcę – Medyk Sp. z o.o. do decydowania o pierwszym publicznym udostępnieniu Dzieła i przenosi na Wydawcę prawo do wykonywania oraz zezwalania na wykonywanie autorskich praw należnych do Dzieła.
 17. Znormalizowana strona maszynopisu powinna mieć format A4, zawierać 1800 znaków (razem ze znakami interpunkcyjnymi i spacjami). W formacie: Word, OpenOffice, polska czcionka Times, wielkość 12 pkt. i odstępie między wierszami pojedynczymi.
 18. Tytuł i śródtytuły Dzieła powinny być w języku polskim i angielskim, oddzielone podwójnym odstępem z wyróżnieniem (pisane również tekstem podstawowym). Imiona i nazwiska autorów (z tytułami naukowymi).
 19. Ośrodek/ośrodki, z jakiego praca pochodzi powinny zawierać pełną nazwa szpitala, kliniki, oddziału, zakładu, imię, nazwisko ordynatora, kierownika, adres.
 20. Streszczenie pracy w języku polskim i angielskim do 250 słów.
 21. Słowa kluczowe w języku polskim i angielskim do 3-5 słów kluczowych.
 22. Tekst Dzieła powinien być zorganizowany następująco: prace poglądowe: wstęp, rozwinięcie omawianego tematu (problemu), wnioski; prace oryginalne: wstęp, cel pracy, materiał, metody, wyniki, omówienie i wnioski; prace kazuistyczne: wstęp, opis przypadku/przypadków, omówienie i wnioski.
 23. Praca poglądowa powinna zawierać do 12 stron maszynopisu. Praca oryginalna powinna zawierać do 15 stron maszynopisu. Praca kazuistyczna powinna zawierać do 8 stron maszynopisu. List do redakcji lub komentarz powinien zawierać do 5 stron maszynopisu. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się większą objętość pracy po porozumieniu z wydawcą – Medyk Sp. z o.o..
 24. Piśmiennictwo Dzieła ułożone w kolejności cytowań wraz z odnośnikami w nawiasach kwadratowych, np. [1, 2], powinno zawierać do 20 pozycji dla prac kazuistycznych, do 60 dla prac oryginalnych i poglądowych. Pozycje piśmiennictwa powinny obejmować publikacje napisane po roku 1990. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się starsze publikacje. Każda pozycja piśmiennictwa powinna zawierać kolejno: nazwisko autora, inicjał imienia lub imion autora, tytuł artykułu lub rozdziału w książce, skrót tytułu czasopisma, rok wydania, tom, stronę początkową i końcową, przy książkach - nazwę wydawnictwa, miasto i rok wydania.
 25. Ponumerowane tabele i ryciny powinny stanowić integralną część Dzieła oraz dodatkowo należy je przesłać w oddzielnych plikach. W przypadku korzystania z rycin (schematów, tabel itp.) pochodzących z innych dzieł należy podać ich źródło oraz uzyskać pisemne zezwolenie właściciela praw autorskich (autora i/lub wydawcy) na ich publikację. Jeżeli zdjęcia prezentują wizerunki twarzy, konieczne jest dołączenie zgody przedstawionych na nich osób (lub ich prawnych opiekunów) na publikację bez zasłaniania części twarzy w sposób uniemożliwiający identyfikację.
 26. Ryciny i fotografie należy przesyłać w formie elektronicznej, każdą w osobnym pliku, o rozdzielczości 300 dpi.
 27. Prosimy o niedostarczanie oryginałów w postaci rycin wyciętych lub kserowanych z innych publikacji drukowanych lub pochodzących z Internetu, gdyż nie nadają się do dalszej publikacji.
 28. Prosimy o informację w przypadku, gdy Dzieło było publikowane w innym czasopiśmie, było sponsorowane, finansowane oraz gdy autorzy mają udział finansowy w firmie mającej w ofercie produkt przedstawiony w treści lub innej firmie konkurującej z tą firmą.
 29. Prace doświadczalne przeprowadzane na ludziach muszą odpowiadać wymogom Konwencji Helsińskiej, co oznacza, że na przeprowadzenie badania autorzy uzyskali zgodę odpowiedniej komisji etycznej.
 30. Redakcja zastrzega sobie prawo po konsultacji z autorem do zmiany w Dziele w tym: tytułu, dokonywania poprawek stylistycznych oraz skrótów, a także wprowadzenia śródtytułów.
 31. Dzieło należy przesyłać w wersji elektronicznej na adres redakcji - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..pl
 32. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z sekretarzem redakcji Pania Alicją Pacioerk Kolbus Tel. 22 666 43 32.lub  502 365 913